Obaveštenje o obradi podataka ličnosti kandidata za posao

 1. UVOD Privredno društvo za promet nepokretnosti CBS International doo Beograd – Novi Beograd, sa registrovanim sedištem na adresi bulevar Omladinskih brigada 88b, Novi Beograd, matični broj 20222891, PIB 104724713 („CBS International“) obrađuje podatke o ličnosti u toku redovnog poslovanja i pod određenim okolnostima prenosi te podatke izvan Republike Srbije, kao zemlje gde su podaci o ličnosti prikupljeni. 

Radeći navedeno, CBS International je u potpunosti posvećen očuvanju sigurnosti svih Podataka o ličnosti (kako su u nastavku definisani) tako što ispunjava ili prevazilazi sve primenjive standarde u pogledu zaštite podataka koji su propisani Zakonom. 

Obaveštenje o privatnosti („Obaveštenje“) opisuje kako CBS International prikuplja, koristi i obrađuje podatke o ličnosti koji se odnose na kandidate za posao. CBS International je rukovalac podataka u pogledu Vaših podataka o ličnosti. 

 1. OBIM I PRIMENA OVOG OBAVEŠTENJA Ovo Obaveštenje primenjuje se na sve Podatke o ličnosti (definisane ispod) kandidata za posao, koje CBS International prikuplja, koristi, otkriva ili zadržava. 
 2. ŠTA SU PODACI O LIČNOSTI? Za svrhu ovog Obaveštenja „Podaci o ličnosti“ predstavljaju bilo koji podatak koji se odnosi na određeno ili odredivo fizičko lice, ili koji bi mogao da bude iskorišćen radi identifikovanja fizičkog lica, kao i bilo koji drugi podatak o fizičkom licu koji je zaštićen primenjivim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018 – dalje „Zakon“). 

Vrste Podataka o ličnosti koje CBS International može prikupljati od Vas ili o Vama uključuju: 

 • Ime i prezime; 
 • datum i mesto rodjenja, 
 • kontakt telefon i email adresa; 
 • podaci o trenutnom radnom mestu; 
 • radna biografija – CV; 
 • motivaciono pismo; 
 • podaci o obrazovanju, stečenim licencama, sertifikatima; 
 • podaci o evaluaciji; 
 • fotografija kandidata za posao 
 1. ZBOG ČEGA CBS INTERNATIONAL PRIKUPLJA, KORISTI, OTKRIVA ILI ZADRŽAVA PODATKE O LIČNOSTI? CBS International prikuplja, koristi, otkriva ili zadržava Podatke o ličnosti u sledeću svrhu: 
 • Upravljanja radnom snagom: upravljanja zaposlenima i budućim zaposlenima, evaluacijom kandidata za posao u cilju utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju uslove za zaposlenje u CBS International, planiranja i praćenje potreba za obukom i aktivnosti za razvoj karijere i veština. 

Lične podatke koje CBS International prikuplja o Vama obavezni su u cilju ispunjena zakonske obaveze u kontekstu radnog prava na koje smo podložni, da izvršimo svoje obaveze prilikom 

zaključenja ugovoru o radu sa Vama, ili za naše legitimne poslovne svrhe kao budućeg poslodavca, a kako je to gore opisano. 

Kandidati za posao su obavezni da CBS International dostave svoje lične podatke kako bi uopšte mogli biti razmatrani u postupku regrutacije budućih zaposlenih; ako kandidati za posao ne žele da otkriju bilo kakve Podatke o ličnosti, onda će CBS International preispitati da li će u datim okolnostima biti moguće nastaviti sa zapošljavanjem osobe koja odbija da obelodani zahtevane Podatke o ličnosti. 

 1. DA LI CBS INTERNATIONAL OBJAVLJUJE ILI PRENOSI PODATKE O LIČNOSTI? CBS International može s vremena na vreme otkriti Podatke o ličnosti drugim subjektima u okviru CBS International grupe ili trećim licima u bilo koju gore navedenu svrhu. Primeri odgovarajućih trećih lica kojima CBS International može otkriti Podatke o ličnosti uključuju, ali se ne ograničavaju na Cushman & Wakefield Debenham Tie Leung Limited (privredno društvo osnovano i registrovano u skladu sa zakonima Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske) i eventualno angažovane agencije za evaluaciju i regrutaciju kandidata za posao. 

Kada otkrijemo Vaše Podatke o ličnosti trećim licima koja vrše usluge u naše ime, obezbeđujemo da ti pružaoci usluga koriste Podatke o ličnosti isključivo u skladu sa našim uputstvima i ne ovlašćujemo ih da koriste ili otkrivaju Podatke o ličnosti izuzev kada je neophodno radi vršenja usluga u naše ime ili da bi se usaglasili sa primenjivim zakonskim obavezama. 

CBS International može takođe otkriti Podatke o ličnosti trećim licima u sledećim situacijama: 

(i) kada je takvo otkrivanje propisano zakonom; (ii) za potrebe, ili u vezi sa, bilo kojim pravnim postupkom u kojem ste Vi ili CBS International stranka, ili kada je inače potrebno za svrhu zasnivanja, vršenja ili zaštite Vaših prava i prava CBS International; (iii) kada su organi za sprovođenje zakona ili drugi državni organi podneli zakonit zahtev za 

takvo otkrivanje; (iv) kada verujemo da je otkrivanje neophodno da bi se sprečila povreda ili finansijski 

gubitak, ili u vezi sa istragom sumnjive ili stvarne kriminalne aktivnosti; ili (v) ako CBS International prodaje ili prenosi sve ili deo njegovih poslova ili imovine (uključujući statusne i druge promene: spajanje/pripajanje, reorganizaciju, podelu/izdvajanje, brisanje, likvidaciju). 

CBS International nadzire korišćenje svojih računara i sistema elektronske pošte od strane svojih zaposlenih u skladu sa svojom politikom bezbednosti podataka i svim primenjivim zakonima. 

 1. MEĐUNARODNI PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI Obzirom na globalnu prirodu naših aktivnosti, možemo otkriti Vaše Podatke o ličnosti privrednom društvu Cushman & Wakefield Debenham Tie Leung Limited, registracioni broj 02757768, osnovanim i registrovanim u skladu sa zakonima Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske i njegovim povezanim licima u drugim zemljama. 

Kada CBS International samostalno ili preko CBS International grupe prenosi Podatke o ličnosti izvan Republike Srbije ili članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, CBS International će to učiniti samo u slučaju: 

(i) zemlje za koju je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuje primeren nivo 

zaštiti Podataka o ličnosti; (ii) privrednog društva koje ima važeći sertifikat – SAD-EU Štit Privatnosti u odnosu na 

kategoriju Podataka o ličnosti koji se prenose; ili 

(iii) gde smo postavili odgovarajući mehanizam prenosa podataka, kao što su standardne ugovorne klauzule, da bismo obezbedili da Vaši Podaci o ličnosti budu adekvatno zaštićeni. 

Ukoliko nijedan od kriterijuma nije zadovoljen, CBS International može i dalje prenositi Podatke o ličnosti izvan Republike Srbije ukoliko se zaposleni sa tim izričito saglasi, ili ukoliko je prenos zakonski neophodan. 

Pristup Vašim Podacima o ličnosti od strane CBS International će biti ograničen na lica koja moraju da znaju podatke za svrhe opisane u ovom Obaveštenju, i može uključiti osoblje iz HR-a, IT-a, pravne, finansijske, računovodstvene i unutrašnje revizorske delatnosti. 

 1. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI CBS International obezbeđuje odgovarajuće tehničke i organizacione mere uspostavljene da zaštite Vaše Podatke o ličnosti od gubitka ili slučajnih, protivpravnih ili neovlašćenih izmena, pristupa, otkrivanja ili upotrebe. 

CBS International zadržava Podatke o ličnosti koji se odnose na Vas sve dok traje potreba za zapošljavanjem koja zbog izražene fluktuacije zaposlenih te širenja delatnosti može trajati duži ili neodređen vremenski period. 

 1. PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI O LIČNOSTI ODNOSE CBS International očekuje da lice na koje se Podaci o ličnosti odnose ažurira svoje Podatke o ličnosti. CBS International će preduzeti druge razumne korake neophodne da osigura da Podaci o ličnosti budu precizni i kompletni za potrebe za koje se prikupljaju, koriste, otkrivaju ili zadržavaju. 

U meri u kojoj to zahteva primenjivo pravo, možete imati pravo da zahtevate kopiju bilo kog Podatka o ličnosti koji CBS International poseduje o Vama. 

Možete takođe imati pravo da: 

 • zahtevate da Vaši Podaci o ličnosti budu ispravljeni, dopunjeni, ili obrisani, ili njihovo obrađivanje bude ograničeno; 
 • prigovorite na obrađivanje Vaših Podataka o ličnosti; 
 • primite Podatke o ličnosti u prenosivom formatu i primite kopiju Podataka o ličnosti; 
 • da se na Vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj; 
 • da budete obavešteni o povredi Vaših Podataka o ličnosti. 

Ukoliko želite da se informišete ili ostvarite neka od ovih prava, molimo Vas koristite sledeće kontakt podatke: e-mail adresu: office@cw-cbs.rs, broj telefona: + 381 11 22 58 777 ili poštansku adresu: za CBS International doo Beograd – Novi Beograd, Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd, sa naznakom „za zaštitu podataka o ličnosti“. 

Ukoliko je CBS International prikupila Vaše Podatke o ličnosti uz Vašu saglasnost, imate pravo da u svakom trenutku povučete tu saglasnost, što možete učiniti koristeći gore navedene kontakt podatke. 

Ukoliko ste nezadovoljni načinom na koji CBS International rukuje Vašim Podacima o ličnosti, takođe imate pravo da se žalite – podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja  

i zaštitu podataka o ličnosti. Detalje o navedenom nadzornom organu možete pronaći na sledećoj internet adresi: www.poverenik.rs

 1. AŽURIRANJE CBS International može s vremena na vreme ažurirati ovo Obaveštenje, i obavestiće Vas o bilo kojim značajnim promenama na svojim internet stranicama, kroz interna objavljivanja, ili putem odgovarajućih kanala komunikacije. Sve promene biće važeće od dana objavljivanja osim u slučaju drugačije napomene. 

Ovo Obaveštenje proizvodi pravno dejstvo početkom primene Zakona, odnosno 21. avgusta 2019. godine. 

10. KONTAKTIRAJTE NAS Ukoliko budete imali bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi ovog Obaveštenja, ili biste želeli da ostvarite bilo koje svoje pravo, molimo da kontaktirate CBS International preko gore navedenih kontakt podataka.